Ffair y Gwanwyn Coed Duon 2023

March 4, 9:00am - March 4, 5:00pm

Edrychwch ar dudalen y digwyddiad ar Facebook, yma.

Beth am ddianc rhag diflastod y gaeaf ac ymuno â ni wrth i ni ddechrau ein rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer 2023! Yn rhan o’n digwyddiad cyntaf ni eleni, byddwn ni’n mynd i ganol tref Coed Duon ar gyfer ei Ffair y Gwanwyn gyntaf erioed! 

Fferm anwesu, reidiau ffair, gweithdai i blant, theatr stryd, adar ysglyfaethus… Dyma rai o’r pethau a fydd yn Ffair y Gwanwyn, Coed Duon, ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth! Gyda llwyth o stondinau bwyd a chrefft, ffair bleser, a digonedd o weithgareddau a pherfformiadau stryd, bydd rhywbeth at ddant pawb! Felly, dewch draw i gael diwrnod llawn hwyl gyda’r teulu a chael cyfle i wneud dangos cefnogaeth i fusnesau lleol!

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn High Street, NP12 1AH, lle bydd y ffyrdd ar gau.

I holi am ofod masnachu a’r digwyddiad yn gyffredinol, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk.

Mae’r digwyddiad hwn yn cynorthwyo #DewisLleol i roi hwb ac ennyn cefnogaeth i fusnesau lleol.


Hysbysiad Pwysig i Drigolion a Manwerthwyr – Gwybodaeth am y Digwyddiad a Chau Ffyrdd

HYSBYSIAD PWYSIG I DRIGOLION A MANWERTHWYR Ffair y Gwanwyn, Coed Duon - Dydd Sadwrn 4 Mawrth 2023 GWYBODAETH AM DIGWYDDIAD A CHAU FFYRDD Lleoliad: Y Stryd Fawr, Coed Duon Oriau Agor - 9am - 5pm Cau ffyrdd a systemau traffig: Cau'r Stryd Fawr o'r gyffordd â Bridge Street a Pentwyn Road rhwng 9pm ar 03.03.23 a 9pm ar 04.03.23. Bydd Bridge Street a Pentwyn Road yn aros ar agor. Mynediad i fanwerthwyr: Dylai manwerthwyr nad oes ganddynt fynediad i'r lôn gefn oddi ar y ardal lle mae'r ffordd ar gau ar Stryd Fawr Coed Duon drefnu i dderbyn nwyddau sy'n ofynnol yn ystod penwythnos y digwyddiad cyn 9pm ar 03.03.23 neu rhwng 1am a 6am ar 04.03.23. Bydd unrhyw fanwerthwyr gyda pharcio preifat sydd angen mynediad i'r safle yn cael caniatâd i gael mynediad hyd at 8:30am ac ar ôl 9pm ar 04.03.23. Os oes angen mynediad arnoch chi cysylltwch â digwyddiadau@caerffili.gov.uk / 07876 358074 fel y gellir llunio rhestr o fanwerthwyr ar gyfer y stiward cau ffyrdd. Mynediad i breswylwyr: Bydd gwaharddiad ar aros a llwytho ar wahanol rannau o Gordon Road, Albany Road, Attlee Road a Bloomfield Road er mwyn cynorthwyo'r llwybrau bysiau amgen ar gyfer y digwyddiad. Bydd conau 'dim aros' yn cael eu gosod yn yr ardaloedd hyn ac ni fydd neb yn cael parcio o 9pm ar 04.03.23. Bydd trigolion Wesley Road yn cael pasys i gael mynediad i'w heiddo ar hyd Cefn Road o 9pm ar 03.03.23 tan 9pm ar 04.03.23. Dyma'r unig lwybr mynediad i'ch eiddo tra bydd y ffyrdd ar gau, bydd y rhwystr wedi ei ddatgloi a bydd stiward yno yn ystod oriau agor y digwyddiad. Bydd staff diogelwch yn monitro'r rhwystr yn rhannol dros nos. Os nad oes stiward yno pan fyddwch chi'n cyrraedd/gadael y safle, sicrhewch fod y rhwystr ar gay wedi hynny. Os oes angen rhagor o basys arnoch chi, cysylltwch â digwyddiadau@caerffili.gov.uk / 07876 358074. Sylwer y bydd Maes Parcio Wesley yn parhau i fod yn faes parcio talu ac arddangos er bod mynediad i'r maes parcio yn gyfyngedig; os byddwch chi'n parcio yma sicrhwech eich bod chi'n cadw at y ffioedd a nodir ar yr hysbysiadau talu ac arddangos. Tacsis: Ni chaniateir tacsis ar y safle tra bod y ffordd ar gau. Trefnwch i gasglu a gollwng teithwyr mewn safleoedd eraill. Arosfannau/Llwybrau Bws: Ni fydd cau'r ffordd yn effeithio ar unrhyw arosfannau bws. Bydd llwybrau amgen o gwmpas Gordon Road, Albany Road, Attlee Road, Bloomfield Road, Pentwyn Road a Pentwyn Avenue yn weithredol. Bydd conau 'dim aros' yn cael eu gosod ar hyd yr ardaloedd hyn i gynorthwyo â'r llwybr bysiau dros dro ac fe fydd parcio yn cael ei gyfyngu yn yr ardaloedd hyn. Diolch am eich amser a'ch cydweithrediad yn ystod y digwyddiad hwn. I wneud ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â Chanolfan Ymwelwyr Caerffili ar 029 2088 0011 / CroesoCaerffili@caerffili.gov.uk. Mynnwch wybod y diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Ewch i https://public.govdelivery.com/accounts/UKCAERPHILLY/subscriber/new a thanysgrifio heddiw! Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/.../uk-shared-prosperity-fund.... I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau, dilynwch Croeso Caerffili ar Twitter, Instagram a Facebook. Gwybodaeth am y digwyddiad: www.visitcaerphilly.com/cy/events


Rhestr Stondinau

Afal y Graig Cider & Perry Alcohol – Seidr, applesecco, rosecco a pearsecco
Ally’s Confectionary Losin traddodiadol, losin gwreiddiol a chandi-fflos
Baker Bears Teisennau cwpan, lolipops teisen, cacennau hambwrdd, pastai cwci, jareidiau o deisen, cwcis
Bath Soft Cheese Company Ltd Caws crefftwrol organig
Bryn Meadows: Golff, Gwesty a Sba Hyrwyddo’r cwmni
Caerphilly Station Chiropractic Centre & Blackwood Chiropractic Centre Hyrwyddo gofal ceiropracteg
Gofalu am Gaerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Gwybodaeth a chyngor
Tîm Adfywio Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Eitemau a chyngor am ddim ar gymorth cyflogaeth
Maethu Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Dosbarthu taflenni sy’n hyrwyddo maethu
Chris Noonan Gemwaith ac ategolion wedi’u gwneud â llaw
Crystal Crysalis Crisialau go iawn ym mhob ffurf, er enghraifft tyrau, cerrig wedi’u treiglo, cerfiadau, sfferau, cylchoedd allweddi, modrwyau ac ati, yn ogystal â ffyn arogldarth a phecynnau anrhegion.
Dazza’s Soft Whippy Consesiwn – Hufen iâ, lolis iâ, slwtsh, diodydd oer, losin a siocled
Dinky Donuts Consesiwn – Dinky Donuts ffres, diodydd poeth ac oer, conau eira
Doughnutters – Caerffili Toesenni, a llenwadau a phâst siocled wedi’u gwneud â llaw
Eleri’s Welshcakes Pice ar y maen cartref mewn amrywiaeth o flasau traddodiadol a chyfoes.
Falconry UK Arddangosfa lonydd o adar ysglyfaethus.
Fine Food Lands Ltd Olifau, melysyn Twrci, baclafa, cnau
Gem Trading Hetiau bwced blewog, bagiau, cylchoedd allweddi arbennig, eitemau mympwyol a hwylbethau
H & K Catering Losin wedi’u pecynnu, candi-fflos, popgorn
Hancox’s Pies Nwyddau wedi’u pobi
Jan Baker Wellbeing & Holistic Health Dewis persawrus – canhwyllau, toddion cwyr, olewau gwasgarwyr a gemwaith
Lee’s Ices Consesiwn – Hufen iâ, lolis iâ, slwtsh, diodydd
Little Grandma’s Kitchen Siytni, ceuled, cyffeithiau, marmalêd, mwstard, pâst a chracers
Love Books with Lovelock Llyfrau plant Usborne, pecynnau gweithgareddau ac anrhegion sy’n cynnwys llyfr Usborne, er enghraifft, bag lliwio, llyfr, eitemau crefft a phaentio crochenwaith mewn bag. Hefyd bydd pecynnau anrhegion sy’n cynnwys llyfr Usborne ac eitemau synhwyraidd i dwdlod a babanod
Mallows Bottling Limited Alcohol – Dewis Charlie Parry, dewis Rummers, dewis Mallows
My Little Pest Ategolion gwallt a gemwaith i blant – breichledau, mwclis, modrwyau ac ati
GIG Cymru Caerdydd a’r Fro Gwybodaeth
Olive Tree Treats Brigadeiros (pelen siocled felys o Frasil)
Pasithea Lluniau cerrig bychain, calonnau llechi, celf acrylig, olewon naws a llosgwyr olew, conau/ffyn arogldarth, llosgwyr arogldarth, bomiau bath a chanhwyllau wedi’u persawru.
Pembrokeshire Chilli Farm Cynnyrch tsili o bob math
Rae’s Grace Cakes Cacennau cwpan, cacennau mawr fesul tafell, cacannau hambwrdd, cwcis
Sarah Claire Crafts Anrhegion ffabrig, penwisgoedd a chylchoedd allweddi
Sian’s Emporium Iechyd a harddwch – sebon a bomiau bath, crisialau, ffosilau, awtomata pren a chynnyrch i anifeiliaid anwes
Signore Twister Consesiwn – bwyd poeth – tatws troellog a diodydd meddal
Snap Fitess Blackwood  
Spirit of Wales Distillery Alcohol – Poteli o wirodydd, fodca, jin a rỳm
Stagecoach Bus Gwybodaeth am fysiau
The Slime Factory Pecynnau gwneud sleim ac ategolion, gweithdai gwneud sleim
Tracey’s Funky Faces Peintiwr wynebau
Truth in a Trailer Dim byd ar werth; rydyn ni’n bwriadu dosbarthu deunydd darllen Cristnogol am ddim a chyfryngau eraill; bagiau tote am ddim gydag adnod o’r Beibl
Williams Brothers Cider Alcohol – Seidr, perai a sudd afal

Rhaglen Adloniant

Amser Perfformiwr
Drwy’r dydd Adar ysglyfaethus
Drwy’r dydd Ffair hwyl
Drwy’r dydd Gweithdai crefft
Drwy’r dydd Stondinau
Drwy’r dydd Cadair gynfas anferth
Drwy’r dydd Fferm anwesu
Drwy’r dydd Gemau enfawr
Drwy’r dydd Air Tatts
Drwy’r dydd Paentio wynebau
10.30am Chwaraewr rygbi ar goesau bachau (1)
10.45am Y Pwyllgor Croesawu (1)
11.00am Beic cerddoriaeth hudol (1)
11.15am Artist swigod (1)
11.30am Ieir y gwanwyn (1)
12.00pm Chwaraewr rygbi ar goesau bachau (2)
12.15pm Y Pwyllgor Croesawu (2)
12.30pm – ger Wilkinson Sioe stryd cylchyn hwla a gweithdai ‘rhoi cynnig arni’ (1)
12.45pm Artist swigod (2)
1.00pm Ieir y gwanwyn (2)
1.15pm Beic cerddoriaeth hudol (2)
1.30pm Y Pwyllgor Croesawu (3)
1.30pm – ger Wilkinson Studio 54 Blackwood
1.45pm Chwaraewr rygbi ar goesau bachau (3)
2.00pm Artist swigod (3)
2.30pm Ieir y gwanwyn (3)
2.45pm Y Pwyllgor Croesawu (4)
3.00pm – ger Wilkinson Sioe stryd cylchyn hwla a gweithdai ‘rhoi cynnig arni’ (2)
3.15pm Chwaraewr rygbi ar goesau bachau (4)
3.30pm Beic cerddoriaeth hudol (3)
3.45pm Artist swigod (4)
4.00pm Y Pwyllgor Croesawu (5)

 


Mae’r prosiect hwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy.

#CroesoCaerffili #DewisLleol #UKSPF

 

 

 


 

Essential information

Address
Address
High Street, Canol Tref Coed Duon
NP12 1AH

You may also be interested in: