Cymorth busnes a chanllawiau i’r sector Twristiaeth a Lletygarwch yn ystod COVID-19

Rydyn ni wedi llunio’r canllawiau isod ar bynciau penodol i’ch helpu chi i ailagor eich busnes. Byddwn ni’n parhau i ddiweddaru’r wybodaeth hon. Rhowch wybod i ni os oes unrhyw beth yr hoffech chi i ni ychwanegu at ein gwefan. E-bost: waltesa@caerffili.gov.uk.

Cyfnod clo coronafeirws sir Caerffili cwestiynau cyffredin

 

 

Ap COVID-19 y GIG: canllawiau i fusnesau a sefydliadau

Helpu i gefnogi olrhain cysylltiadau drwy arddangos posteri QR swyddogol y GIG wrth fynedfeydd o 24 Medi 2020.

Find out more >

Canllawiau i helpu busnesau twristiaeth a lletygarwch i ail-agor yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19) yn ddiogel

Diben y canllawiau hyn yw rhoi gwybodaeth i fusnesau sy’n gweithio yn yr economi ymwelwyr yng Nghymru am y cyfyngiadau a’r gofynion cyfreithiol parhaus sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws.

Find out more >

Gweithio’n ddiogel yn ystod yr achos coronafeirws (COVID-19)

Cyn ailddechrau gwaith, dylech chi sicrhau diogelwch yn y gweithle trwy gynnal asesiad risg yn unol â chanllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Find out more >

Canllawiau ar gyfer y gweithle i gyflogwyr a chyflogeion: COVID-19

Canllawiau i gyflogwyr a chyflogeion gadw’n ddiogel yn y gweithle yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19).

Find out more >

Asesiadau risg a chyngor diogel ar gyfer busnesau lletygarwch yng Nghymru yn ystod COVID-19

UK Hospitality Cymru – Canllawiau Ailagor ar gyfer Lletygarwch yng Nghymru.

Find out more >

Ailagor ac addasu eich busnes bwyd yn ystod COVID-19

Mae’r canllawiau hyn wedi’u datblygu ar gyfer busnesau sy'n dymuno gweithredu yn ystod y pandemig COVID-19.

Find out more >

Templed asesu risg enghreifftiol

Edrychwch ar yr asesiad risg enghreifftiol sydd wedi’i atodi y mae modd ei addasu ar gyfer eich busnes chi.

Find out more >

Profi, olrhain, diogelu: canllawiau i gyflogwyr

Cyfrifoldebau cyflogwyr i helpu gyda phrofion coronafeirws ac olrhain cysylltiadau.

Find out more >

Canllawiau ailagor meysydd chwarae plant a mannau chwarae awyr agored

Dylai perchenogion a gweithredwyr meysydd chwarae plant neu fannau chwarae awyr agored ddarllen canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar ailagor meysydd chwarae plant a mannau chwarae awyr agored.

Find out more >

Canllawiau i reoli toiledau a ddefnyddir gan y cyhoedd yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws

Darparu toiledau mwy diogel i’r cyhoedd yn ystod y coronafeirws.

Find out more >

A yw’ch busnes yn ‘Barod Amdani’?

'Barod Amdani' yw nod swyddogol y DU i ddangos bod busnesau twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant a bod ganddynt broses ar waith i gynnal glendid ac i helpu cadw pellter cymdeithasol.

Find out more >

‘Addo. Fy addewid i Gymru’

Wrth i ddiwydiant twristiaeth Cymru ddechrau ailagor, neges gyfathrebu allweddol Croeso Cymru yw ‘Darganfod Cymru. Yn ddiogel.’

Find out more >

‘Addo. Fy addewid i Gymru’ – Pecyn cymort

Defnyddiwch y pecyn cymorth defnyddiol, a fydd yn barod ac yn cael ei rannu'n fuan, i hwyluso cymryd rhan. Yn y cyfamser, lawrlwythwch addewid Croeso Cymru a'n poster ac archwilio'r cynnwys newydd ar-lein. Rhannwch eich addewidion â Croeso Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #addo #DiogeluCymru.

Find out more >

Bwyta Allan i Helpu Allan

Bydd bwytai, bariau, caffis a sefydliadau eraill sy’n defnyddio’r cynllun ‘Bwyta Allan i Helpu Allan’ yn cynnig gostyngiad o 50%, hyd at gyfanswm o £10 yr un, i bawb sy’n bwyta a/neu yfed y tu mewn yn ystod mis Awst.

Find out more >

COVID-19 - Cymorth a chyngor i fusnesau

Edrychwch ar dudalen cymorth i fusnesau CBS Caerffili sydd â gwybodaeth am grantiau a’r cynllun cadw swyddi

Find out more >

Grantiau a chyllid busnes CBS Caerffili

Mae'r Cyngor yn dal i redeg ei gynlluniau grantiau arferol i helpu busnesau newydd sy'n ehangu.

Find out more >

Arolwg Tracio Defnyddwyr Twristiaeth y DU COVID-19

Mae’r adroddiad wythnosol mwyaf diweddar o Arolwg Tracio Defnyddwyr Twristiaeth y DU ar gael ar wefan Visit Britain. Mae hyn yn darparu’r canlyniadau diweddaraf am agweddau a bwriadau i fynd ar wyliau yn y Deyrnas Unedig a Chymru eleni.

Find out more >

‘Gwirio, Newid, Mynd’

Mae’r Deyrnas Unedig wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac mae’r cyfnod pontio ar ôl Brexit yn dod i ben eleni. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi lansio ymgyrch newydd ‘Gwirio, Newid, Mynd’ i helpu busnesau ac unigolion i baratoi ar gyfer diwedd y cyfnod pontio.

Find out more >